กิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทะเล วันที่ 3 เมษายน 2553